Aktuality

Zpráva z valné hromady oddílu

V úterý 18. 10. proběhla valná hromada badmintonového oddílu.


Zpráva z Valné hromady oddílu badmintonu TJ Sokol Fryčovice konané dne 18. 10. 2016

Valné hromady se zúčastnilo 22 členů oddílu, tedy 34% členské základny (počet členů oddílu k 1. 10. 2016 je 64). Valná hromada byla tedy prohlášena za usnášeníschopnou.

Před schválením programu Valné hromady přečetl Jirka Šefl vyjádření bývalého předsedy Michala Volného ke svému odstoupení. Panovala jednoznačná shoda v tom, že Michal byl ve své funkci velmi aktivní a že svým přístupem a za podpory své manželky Moniky, podstatně přispěl k realizaci jím vytýčených cílů (přihlašovací systém a stránky klubu, dámská šatna, žaluzie, lajnování kurtů). Velkým přínosem Michalova působení bylo především to, že do klubu přivedl mnoho nových členů, kteří tak během poměrně krátké doby vytvořili dobrý kolektiv. Proto nikdo z účastníků Valné hromady nemá pocit, že by se „čím dál více mezi našimi členy rozmáhaly žabomyší války“. Členská základna se také neshoduje s Michalovou ambicí „vybudovat pozici druhého největšího oddílu při TJ Sokol“. Všeobecně panuje představa, že podstatné je, aby v našem oddíle našli zázemí a mohli si chodit zahrát ti, co je badminton baví, bez ohledu na úroveň, které v tomto sportu chtějí dosáhnout. Poté byl schválen program Valné hromady, podle kterého přednesl Jirka Šefl Zprávu o činnosti klubu a hospodaření oddílu (podrobnější informace budou k dispozici u pokladníka oddílu). V této souvislosti bylo schváleno ponechání „míčkovného“ na současné částce 400,- Kč za rok. Následovala volba členů nového 7-mi členného výboru oddílu – ke kandidatuře byli vyzváni všichni účastníci s předpokladem, že dobrovolně se hlásící člen má chuť a zájem se aktivně dění klubu účastnit. Tímto způsobem byli do výboru nominováni a jasnou většinou (přesné výsledky voleb, zápis z Valné hromady a prezenční listina k dispozici u předsedy klubu) zvoleni tito členové oddílu:

 Petr Vanduch, Jirka Šefl, Tomáš Janša, Kristýna Konvičková, Daniela Smutná, Milan Nováček a Jirka Kokeš.

 Členové výboru poté navrhli a zvolili jako svého předsedu Petra Vanducha a jako místopředsedu

Milana Nováčka.

Pokladníkem oddílu byla zvolena Jitka Vanduchová.

Dále proběhla diskuse, která nastolila nová témata, kterými se bude výbor (v těsné spolupráci s ostatními členy oddílu) zabývat. Především jde o:

- organizaci většího počtu turnajů různých kategorií

- větší pomoc s oddílem mládeže a s jeho vedením – zde patří VELIKÝ DÍK Martinovi Kučerovi za jeho nezištnou práci s dětmi

- zefektivnění využívání hodin v tělocvičně – nevyužité hodiny budou dány k dispozici zpět Sokolu

- zefektivnění (už tak výborného) přihlašovacího systému – zde patří VELIKÝ DÍK Milanovi Kuželovi za snahu optimalizovat počet hráčů i přes nezodpovědné chování těch, kteří tento systém nerespektují. Tady je třeba apelovat na tyto členy, aby k přihlašování přistupovali zodpovědněji a hlavně s vědomím, že pak narušují hru ostatním kolegům…

- větší využívání diskuse pro různé připomínky a nápady, které se dají využít pro lepší chod klubu

 

Na závěr bylo jednomyslně přijato Usnesení Valné hromady, která výboru uložila:

 

- hospodárné zacházení s finančními prostředky oddílu

- dbát na pokračování budování dobrého jména oddílu

- snažit se dále popularizovat oddíl svou turnajovou činností, web stránkami a případně vytvořením FCB profilu.

 

Ve Fryčovicích dne 18. 10. 2016

 

Petr Vanduch

předseda oddílu